norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby Villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

Bygget vid Tryffelvägen överklagat till högsta instans

Kommunens planer på att bygga lägenheter längs Norbyvägen och radhus/kedjehus vid infarten till Trädgårdsstaden har återigen överklagats.Läns- styrelsen och därefter Mark- och miljödomstolen har tidigare båda avslagit överklagan. 

I mars 2015 har nio sakägare, boende i sex fastigheter som angränsar till det tänkta området, drivit ärenden till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

De överklagande har en lång rad argument för att beslutet om byggnation ska rivas upp. Hösten 2013 beslutade Uppsala kommuns byggnadsnämnd om en ny detaljplan för området. De överklagande menar att handlingar och avtal inför det beslutet medvetet manipulerades av kommunen och byggherren.    


Syftet skulle vara att dölja att planarbetet för området startade redan 2005 och därmed skulle lyda under den då gällande plan- och bygglagen. Enligt den lagen gick det att överklaga bygglov, i den nya lagen, som ärendet nu lyder under, vinner bygglov laga kraft. På grund av denna manipulation är bygglovsprocessen gjord på felaktiga grunder och måste upphävas, hävdar de Norbybor som överklagat. 

De överklagande lyfter också, bland annat, värdet av att bevara ett antal ekar som finns i området och att den föreslagna bebyggelsen avviker totalt från befintlig bebyggelse och därmed skulle strida mot den gällande översiktsplanen. 

Mark- och miljööverdomstolen väntas ta beslut i ärendet under våren.

UNT har skrivit om ärendet tidigare:

Artikel i UNT 2013-11-12

Artikel i UNT 2015-01-26

(2015-04-26)