STADGAR FÖR NYA SÖDRA NORBY VILLAFÖRENING

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Nya Södra Norby Villaförening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare i Södra Norby som verkar för att trevnad och goda förhållanden råder i området. Föreningen ser som sin uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör vägar, kommunikationer och annan offentlig service, fritidsområden, gemensamma anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boendemiljön inom området. Föreningen skall vidare ägna uppmärksamhet åt frågor som i ekonomiskt hänseende kan påverka boendet och i dessa frågor bevaka och företräda medlemmarnas intressen.

§ 4 Medlemskap i föreningen
Inträde i föreningen kan vinnas av envar villaägare inom verksamhetsområdet eller av annan av styrelsen godkänd person. Med medlem jämställs person som tillhör samma hushåll som medlem och som fyllt 18 år. Inträde sker genom inbetalning av medlemsavgift.

§ 5 Medlems skyldigheter
Medlem skall betala medlemsavgift som beslutats av föreningen. Årsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 6 Utträde av medlem
Medlem som trots anmaning inte erlagt årsavgift är inte längre medlem i föreningen.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra medlemsmöte och styrelsen.

§ 8 Tidpunkt och kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte
Årsmöte hålls senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen, senast två veckor före mötet, tillställas medlemmarna. Styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelser för det gångna året, verksamhetsplan med budget för det aktuella året samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna vid mötet.

§ 9 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

§ 10 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet
Medlem som har betalat årsavgift har rösträtt vid möte. Varje medlem har en röst. Medlem som ej är närvarande vid mötet kan företrädas av person som tillhör samma hushåll som medlem och som fyllt 18 år, att utöva medlems rösträtt. Medlem kan även representeras genom ombud, som måste vara föreningsmedlem och uppvisa fullmakt. Ombud kan ej representera mer än en medlem.

§ 11 Beslut och omröstning vid årsmöte
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Med undantag för de särskilt angivna fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom majoritetsbeslut, som kan vara antingen absolut eller relativ majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet – när ett förslag samlat fler röster än något annat förslag. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär att mer än hälften av antalet avgivna röster stödjer förslaget. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om vederbörande är röstberättigad. Om så ej är fallet avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 13 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med stadgarna.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse
 7. Fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Disposition av föregående års resultat
 11. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan
 12. Beslut om budget och årsavgift
 13. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna förslag från medlem.
 14. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda frågor.

§ 14 Extra medlemsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra medlemsmöte får de som gjort framställningen kalla till sådant möte. Vid extra medlemsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslut och omröstning vid sådant möte gäller vad som anges ovan avseende årsmöte.

§ 15 Valberedning, sammansättning, åligganden
Valberedningen består av en sammankallande och ytterligare en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.

§ 16 Styrelse
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en eller högst tre suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 17 Styrelsens åligganden
När årsmöte eller extra medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att föreningens gällande stadgar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet och extra medlemsmöte fattade beslut planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. och förbereda årsmöte eller extra medlemsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens möten och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§ 18 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning i styrelsen
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Om ordinarie ledamot är frånvarande utses någon av suppleanterna att utöva rösträtten. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning genom epost eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision
Föreningens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning granskas av en revisorer. Revisor och en suppleant väljs för ett år i sänder av årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig på sammanträde på vilket den skall behandlas.

§ 21 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. Räkenskaperna och årsredovisningen skall vara tillgängliga för revisorerna för granskning senast vid utgången av januari samt vara färdiggranskad senast sju dagar före årsmötet.

§ 22 Stadgetolkning m.m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra medlemsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 23 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 24 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, och att beslutet biträds vid sista mötet av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Upplöses föreningen skall, sedan alla skulder blivit betalda, eventuellt överskott tillfalla förening med lika syfte, om sådan finnes inom föreningens område eller i annat fall till ändamål, varom föreningens vid upplösningen närvarande medlemmar sig ena.

Dessa stadgar beslutades vid ett konstituerande medlemsmöte den 6 december 2016.